Misligholdelse

Såfremt lejer misligholder sine forpligtelser i forhold til lejeaftalen, kan Jysk Mobilvarme ApS uden varsel hæve lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som Jysk Mobilvarme ApS måtte have afholdt, herunder at lejer:
 

  • undlader at betale forfaldne deposita, lejeydelser eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfald,
  • går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring, indtræder i lejeaftalen og stiller fornøden sikkerhed,
  • standser sine betalinger og ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring hertil med tilsynets godkendelse, stiller fornøden sikkerhed for lejeaftalens opfyldelse,
  • nægter Jysk Mobilvarme ApS adgang til at besigtige de lejede genstande,
  • fjerner de lejede genstande fra den oplyste arbejdsplads.
  • anvender de lejede genstande i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser,
  • misbruger det lejede, herunder uforsvarlig behandling, udlån eller anden overdragelse til 3. person, flytning eller anden disponering over det lejede, og
  • ikke senere end syv dage efter anfordring, dokumenterer at det lejede er behørigt forsikret.

 
Tvister / Værneting
I tilfælde af civilt søgsmål har parterne aftalt, at retssager kun kan anlægges ved Retten i Herning. Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret