Forsikringsbetingelser

Lejer skal tegne all-risk forsikring.
Forsikringen skal dække brand, tyveri, hærværk og anden udefra kommende skade på udlejningsmateriel, som benyttes i Danmark. 
Forsikringen er tegnes med en selvrisiko på kr. 5.000,00 som anført nedenfor. Selvrisikoen skal altid betales af lejer, lige som lejer bærer risikoen for sådanne skader, som ikke er dækket af den tegnede forsikring.

For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og hærværk meldes til politiet og Jysk Mobilvarme ApS inden for 24 timer.
Lejer er forpligtet til at oplyse journalnummer fra politianmeldelsen til Jysk Mobilvarme ApS inden for ovenstående tidsrum.
Jysk Mobilvarme ApS har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som Jysk Mobilvarme ApS ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på 3. person eller ejendom (tingskade). 
Forsikringen dækker for de ved én og samme hændelse forårsagende skader medindtil kr. 10.000.000,-
 
Jysk Mobilvarme ApS kan ikke udover dette beløb pålægges ansvar eller risiko, hvorfor det påhviler lejer, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring.
 
Ej omfattet af forsikringen

  • Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra lejers, dennes medarbejderes side og/eller skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra selvstændig virkende 3. person, som er beskæftiget af lejer. Ved henstillen af lejet materiel skal der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå unødig overlast og/eller skade på materiellet, herunder tyveri, hærværk m.m. 
  • Lejer bærer alene ansvaret for skader, der ikke skyldes mangler fra Jysk Mobilvarme ApSs side. Lejer er således ansvarlig for bl.a. skader på ting, personer og materiel, som følge af f.eks. forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfuld beskrivelse af forholdene på arbejdspladsen og adgangsvejen hertil.
  • Jysk Mobilvarme ApS påtager sig ikke risikoen for omkostninger ved driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, frostskader på vandinstallationer, vind eller andet vejrlig.
  • Skader som følge af overlast, misligholdelse, forkert behandling mv. erstattes af lejer til nypris.
  • Skade som skyldes oversvømmelse.
  • Skader i form af eller som følge af graffiti og indbrud.
  • Omkostninger til bjærgning og bortskaffelse, og evt. levering af nyt materiel, samt genhusning.
  • Når materiellet bugseres på pram eller i lastrum uden for havneområdet (uden for ydermolerne) eller når materiellet ikke er forsvarligt fastgjort til prammen.
  • Materiel, der bliver beskadiget i forbindelse med maling, sandblæsning, betonsprøjtning, murerarbejde og lignende.
  • Med mindre der er taget forbehold i form af ekstra rustbeskyttelse, fx coating m.v., må materiellet ikke anvendes i nærhed af havvand pga. risiko for øget tæring.