Forpligtelser og ansvar

Jysk Mobilvarme ApS forpligtelser og ansvar
Materiellet leveres i rengjort, driftsklar og lovlig stand. Jysk Mobilvarme ApS har ansvaret for at lovpligtige eftersyn overholdes (dog undtaget de i punkt 5 nævnte undtagelser), evt. anmeldelser til Arbejdstilsynet og lignende.

Lejers forpligtelser og ansvar
Så længe lejemålet varer, bærer lejer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel, herunder at forsikring er tegnet jf. punktet forsikringsbetingelser.
Lejer påtager sig ansvaret for, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt at anvendelse sker under hensyntagen til foreskreven ydeevne, sikkerhedsforskrifter og bestemmelser om afmærkning m.m. herunder nødvendige anmeldelser til myndigheder m.fl.
Lejer har det fulde ansvar for at nødvendigt dimensioneret elinstallationer er korrekt udført, at de er ført frem til aftalte tilslutningssteder, og at tilsyn med disse sker i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. Byggepladsinstallationer skal udføres med tilstrækkelig effekt og ifølge stærkstrømsbekendtgørelse. Udgiften hertil er Jysk Mobilvarme ApS uvedkommende, med mindre andet er aftalt skriftligt.
Fremleje eller udlån til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige aftale. Materiellet må ikke flyttes uden samtidig tilstedeværelse af Jysk Mobilvarme ApS. 
 
Lejer bærer alene ansvaret for sig selv, egne ansatte, 3. person, med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler, for hvilke Jysk Mobilvarme ApS har ansvar og risiko. Herunder – men ikke udelukkende – bærer lejer ansvaret for skader på ting, personer og materiel, som følge af vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes. Lejer bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejer har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Såfremt Jysk Mobilvarme ApS måtte blive pålagt ansvar over for 3. person, er lejer forpligtet til at holde Jysk Mobilvarme ApS skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod Jysk Mobilvarme ApS, herunder sagsomkostninger mv., svarende til de af Jysk Mobilvarme ApS afholdte omkostninger. 

Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af Jysk Mobilvarme ApS lejede materiel, herunder fjerne fastgørelser, konsoller m.m.
Lejer betaler for gennemgang af materiellet ved aflevering, herunder evt. slutrengøring. Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og drift, herunder smøring, olie, brændstof, el, vand, mv. Reparationer på Jysk Mobilvarme ApS materiel må kun udføres af Jysk Mobilvarme ApS eller en af Jysk Mobilvarme ApS anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Bibeholdes en midlertidig elinstallation i mere end 3 måneder, skal installationen hver 3. måned efterses af en autoriseret elinstallatør.
Lejer er ansvarlig for at eftersyn foretages og bærer alle omkostninger hermed. Lejer sørger for at installationen fjernes efter benyttelsen.
Jysk Mobilvarme ApS personale skal til enhver tid have uhindret adgang – men ikke pligt – til at inspicere det udlejede materiel.